Apollo

English National Ballet. Thomas Edur and Agnes Oaks performing "Apollo".